AJI AMARILLO
AJI AMARILLO
AJI LIMO
AJI LIMO
CHIRIMOYA ENTERA
CHIRIMOYA ENTERA
CHOCLO DESGRANADO
CHOCLO DESGRANADO
CHOCLO EN TROZOS
CHOCLO EN TROZOS
CHOCLO ENTERO
CHOCLO ENTERO
CULANTRO (coentro)
CULANTRO (coentro)
FOLHA DE BANANA
FOLHA DE BANANA
HUACATAY
HUACATAY
LUCUMA ENTERA
LUCUMA ENTERA
OLLUCO SLICES
OLLUCO SLICES
PAPA AMARILLA
PAPA AMARILLA
ROCOTO
ROCOTO
ZAPALLO LOCHE
ZAPALLO LOCHE